Έντυπο

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Γερμανία


Τηλ.: +49 (0)6128 - 746-0
Φαξ: +49 (0)6128 - 746-5033

E-Mail: info@brita.net


Αριθμός εμπορικού μητρώου HRB 33467
Τοπικό Δικαστήριο Wiesbaden
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: DE 814378411
Εκτελεστικό Συμβούλιο: Markus Hankammer (CEO), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι πάντοτε ολοκληρωμένες, ορθές και ενημερωμένες. Αυτό ισχύει κυρίως για όλους τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα. Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν, αφαιρεθούν ή συμπληρωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η δημοσίευση και το περιεχόμενό της δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να διανεμηθεί ή μεταδοθεί σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της BRITA SE.

Τα δικαιώματα των εικόνων που δεν αναφέρουν τον συντελεστή/ές, συνήθως κατέχονται από τη BRITA SE. Όποτε τα πνευματικά δικαιώματα παρεκκλίνουν από αυτό, η αντίστοιχη αναφορά συχνά θα εμφανίζεται σε συντετμημένη μορφή στον τίτλο της εικόνας για μεγαλύτερες εικόνες.


Έχουμε λάβει άλλες εικόνες από:

  • © PRASERT, © melica – stock.adobe.com
  • © filadendron – gettyimages.de/
Επικοινωνία

BRITA Distributor Service Consumer Products


Για ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα, φιλτράρισμα νερού και ανταλλακτικά:

Δ.Τσάκωνας - Κ. Μόνος Α.Ε.

Email: info@tsakonas-monos.gr

Ζήνωνος 10, Βιομηχανική περιοχή Κορωπίου, 194 41 Αθήνα

Εξυπηρέτηση πελατών:

Τηλ.: +30 (210) 662 7000

Φαξ: +30 (210) 662 4854

www.tsakonas-monos.gr


BRITA Distributor Service Professional Filter Products


Για ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα, φιλτράρισμα νερού και ανταλλακτικά:

N. Georgopoulous Ltd.

Email: info@georgopoulos.com

Σουλίου 44 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα, Ελλάδα

Εξυπηρέτηση πελατών:

Τηλ.: +30 (210) 996 5026

www.georgopoulos.com.gr